Juridische kennisgeving


1. Eigendom


http://www.deslek-rc.com is een Internet-domein is eigendom van de heer Juan Luis ROMAN BARROSO, NIF: 32063894P, wonende in C / Castillo de Arcos, 11. 11405 Jerez, Cadiz ( hierna de Houder).
DESLEK is een merk gespecialiseerd in de online verkoop van elektronische artikelen, reserveonderdelen, accessoires, graafmachines en vrachtwagens.

2. Algemene gebruiksvoorwaarden

Door de Website te bezoeken, verklaart de Gebruiker zich akkoord met deze Wettelijke kennisgeving met alle gebruiksvoorwaarden. In elk geval is deze wettelijke kennisgeving verplicht en bindend; Elke persoon die zijn voorwaarden niet aanvaardt, moet zich ervan onthouden om de Website en / of de door de Eigenaar gepromote diensten te gebruiken. Deze voorwaarden creëren geen partnerschap, mandaat, franchise of arbeidsrelatie tussen de Eigenaar en de Gebruikers.
Deze wettelijke kennisgeving regelt het gebruik van deze website, waardoor de eigenaar beschikbaar wordt gesteld aan de personen die toegang hebben tot deze website om hen informatie te verstrekken over hun eigen diensten en om hen toegang te verschaffen tot deze informatie.


3. Toepasselijke normen

Deze juridische verklaring is onderworpen aan de bepalingen van de organieke wet 3/2018, van de bescherming van persoonsgegevens en waarborging van digitale rechten, 5 december 2018 (LOPDGDD) EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (algemene verordening gegevensbescherming) ), Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, koninklijk wetsbesluit 13/2012 van 30 maart, waarbij richtlijnen betreffende interne markten zijn omgezet elektriciteit en gas en elektronische communicatie, en maatregelen voor het corrigeren van afwijkingen mismatch tussen kosten en opbrengsten van de sectoren elektriciteit en gas, de wet 3/2014 van 27 maart, degene die mo is difica de herziene tekst van de Algemene Wet op de Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten, bij Koninklijk Besluit 1/2007 van 16 november, de wet 26/1984 goedgekeurd, van 19 juli, generaal Consolidatie van consumenten en gebruikers, koninklijk besluit 1906/1999, dat de telefoon- of elektronische contracten, wet 44/2006, van 29 december regelt ter verbetering van de bescherming van consumenten en gebruikers, richtlijn 2011/83 / EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, wet 7/1998 van 13 april, over de algemene voorwaarden van het contract van 17 december 1999 tot regelt telefonische of elektronische contracten met algemene voorwaarden, wet 17/2009, van 23 november, over vrije toegang tot serviceactiviteiten en hun uitoefening, Wet 7/1996, van 15 januari, over retailhandelsverordening, evenals eventuele latere voorschriften dat die ze aanpassen of ontwikkelen.
Zowel de toegang tot de website die eigendom is van de Eigenaar en het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie en inhoud die daarin is opgenomen, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die deze uitvoert. De voorwaarden voor de toegang tot de website is onderworpen aan de wet en de beginselen van goede trouw en rechtmatig gebruik door de gebruiker van het, ik over het algemeen verboden elke vorm van actie om ten nadele van de aannemer. Het gebruik van de website voor illegale of ongeoorloofde doeleinden wordt als ten strengste verboden beschouwd.

4. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden


De Eigenaar behoudt zich het recht voor op elk moment de presentatie en configuratie van de Website te wijzigen, evenals deze Juridische kennisgeving. Daarom raadt de Eigenaar de gebruiker aan ze zorgvuldig te lezen telkens wanneer hij de website bezoekt. U hebt altijd de wettelijke kennisgeving op een zichtbare plaats, vrij toegankelijk voor alle vragen die u wilt maken.

5. Beschrijving van diensten

www.deslek-rc.com is de website van de eigenaar en dient als informatietool voor de aangeboden producten en diensten.

6. Registratie


Om productaankopen te kunnen doen, moet u zich vooraf registreren. Door u te registreren als een geregistreerde gebruiker, bevestigt u dat u een persoon bent van de wettelijke leeftijd, in staat bent om contracten te sluiten of de uitdrukkelijke toestemming hebt van uw wettelijke voogd en dat (hierna ook "de geregistreerde gebruiker" genoemd) dat u alle voorwaarden van deze Juridische kennisgeving De gebruiker kan, eenmaal geregistreerd, de gekochte producten kopen, afhankelijk van de specifieke voorwaarden en bepalingen.
De gebruikers-ID zal bestaan ​​uit uw e-mailadres en een wachtwoord. Het wachtwoord moet uit minimaal 5 tekens bestaan. We raden aan een veilig wachtwoord te gebruiken dat een groter aantal tekens bevat, geen gewone woorden of namen gebruikt en hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen combineert.
Het gebruik van hun ID en wachtwoord is persoonlijk en niet-overdraagbaar, niet toegestaan, zelfs tijdelijk, aan derden. In die zin verbindt de gebruiker zich ertoe om zorgvuldig gebruik te maken en om ze geheim te houden, waarbij hij alle verantwoordelijkheid op zich neemt voor de gevolgen van openbaarmaking aan derden. In het geval dat een gebruiker weet of vermoedt dat uw wachtwoord door derden wordt gebruikt, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen.
De Eigenaar kan de service onderbreken voor elke Gebruiker die onethisch, beledigend, illegaal of onjuist gebruik maakt van de inhoud of diensten van deze Website en / of in strijd is met de belangen van de Eigenaar. Het behoudt zich ook het recht voor om elke registratieaanvraag af te wijzen of een eerder geaccepteerde registratie te annuleren, zonder verplicht te zijn om de redenen voor zijn beslissing mee te delen of toe te lichten en zonder dat dit recht geeft op compensatie of compensatie.

7. Beëindiging

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om de Website of een van de services daarin op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, om technische redenen of om een ​​andere reden, en kan eenzijdig de toegangsvoorwaarden wijzigen, zoals de gehele inhoud of een deel ervan, onverminderd de rechten die op dat moment zijn verkregen.

8. Verantwoordelijkheden

De links op de Website kunnen worden gericht aan Websites van Derden. De Eigenaar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, informatie of diensten die op deze sites kunnen verschijnen, die uitsluitend informatief zijn en in geen enkel geval een relatie impliceren tussen de Eigenaar en de personen of entiteiten die dergelijke inhoud of eigenaren van de sites hebben waar ze zijn.
De Eigenaar is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van schade die Gebruikers aan deze Website of enig ander kunnen toebrengen voor het illegale of oneigenlijke gebruik daarvan, of de inhoud en informatie die toegankelijk of mogelijk gemaakt wordt door het.
De houder is niet verantwoordelijk voor de inbreuken door gebruikers van zijn internet die van invloed zijn op derden.
De Eigenaar staat niet in voor de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of continuïteit van zijn Website of de Diensten, dus het gebruik hiervan door de gebruiker gebeurt op eigen risico, zonder, op elk moment daarom kan de houder hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.
De houder is niet aansprakelijk in het geval van onderbrekingen van diensten, vertragingen, storingen daarvan en, over het algemeen, andere ongemakken die hun oorsprong hebben in oorzaken die buiten de macht van de houder liggen en / of door een frauduleuze of de schuld van de gebruiker en / of oorzaken van onvoorziene omstandigheden of overmacht. Niettegenstaande de bepalingen van Artikel 1105 van het Burgerlijk Wetboek, zal begrepen worden in het concept van overmacht, daarnaast, en voor de doeleinden van deze Wettelijke kennisgeving, alle gebeurtenissen die buiten de controle van de Eigenaar plaatsvonden, zoals: derde partij falen, exploitanten of dienstverlenende bedrijven, overheidsbesluiten, gebrek aan toegang tot netwerken van derde partijen, handelingen of nalatigheden van de openbare autoriteiten, die anderen die zijn voortgekomen als gevolg van natuurlijke verschijnselen, stroomuitval, enz. en de aanval van hackers of derden die gespecialiseerd zijn in de beveiliging of integriteit van het computersysteem, op voorwaarde dat de Eigenaar redelijke veiligheidsmaatregelen heeft genomen in overeenstemming met de stand van de techniek. In elk geval, ongeacht de oorzaak, aanvaardt de houder geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, gevolgschade en / of winstderving.
De Eigenaar zal zoveel mogelijk proberen de informatie op zijn Website bij te werken en te corrigeren die niet voldoet aan de minimale garanties van waarheidsgetrouwheid. Geeft echter aan dat er mogelijk een fout is zonder opzet en dat de gebruiker vrij is om de inhoud te contrasteren.
De Eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van deze Website door derden of verwijzingen die mogelijk voorkomen in sites van derden.

9. Compensatie

De Gebruikers zullen de Houder vrijwaren voor elke claim of eis van derden met betrekking tot de activiteiten gepromoot op de Website of voor de schending van de Juridische kennisgeving en andere beleidsmaatregelen die geacht worden te zijn opgenomen in dit document, of voor de overtreding van wetten of rechten van derden

10. Nietigheid en ondoeltreffendheid van de Clausules

Als een clausule in deze juridische kennisgeving of de rest van de juridische en informatieve tekst van de website geheel of gedeeltelijk nietig of nietig wordt verklaard, zal een dergelijke nietigheid of inefficiëntie alleen die bepaling of het deel ervan dat nietig is, ongeldig maken. ineffectief, de rest van de condities blijven die in al het andere zijn vastgelegd, een dergelijke dispositie hebben, of het deel ervan dat is aangetast, door niet inbegrepen.

11. Meldingen

Alle kennisgevingen, verzoeken, verzoeken en andere mededelingen die door de partijen in verband met deze juridische kennisgeving of andere juridische en informatieve teksten moeten worden gedaan, moeten schriftelijk worden gedaan en er zal worden begrepen dat ze naar behoren zijn gemaakt wanneer ze in de hand worden geleverd. of per gewone post verzonden naar het adres van de andere partij of naar de elektronische post van de andere partij, of naar een ander adres of elektronische post die voor dit doel elke partij kan aangeven aan de andere partij.

12. Intellectuele en industriële eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van deze Website, haar broncode, ontwerp, navigatiestructuren en de verschillende daarin vervatte elementen zijn het exclusieve eigendom van de Eigenaar aan wie de uitoefening van de exploitatierechten daarvan in welke vorm dan ook correspondeert en, in speciale rechten, reproductierechten, distributie, openbare communicatie en transformatie, in overeenstemming met de toepasselijke Spaanse en Europese wetgeving.
Het is volledig verboden de volledige of gedeeltelijke reproductie van de inhoud van deze website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar, behalve het bedrijf dat deze heeft gemaakt. Het ongeoorloofd gebruik van deze inhoud door een ander persoon of bedrijf zal aanleiding geven tot de wettelijk vastgestelde verantwoordelijkheden.
De houder zal de producten commercialiseren met de gedeponeerde handelsmerken en met de commerciële badges die hun leveranciers aangeven. Dit zijn de legitieme eigenaren van de gedeponeerde handelsmerken en van het promotiemateriaal dat ze ter beschikking kunnen stellen voor de promotie van het product en verlenen de houder de nodige toestemming voor het gebruik ervan zonder in elk geval een overdracht van hun eigendom, zijnde de leverancier, in overweging te nemen de enige verantwoordelijke voor elke claim ingediend door derden met betrekking tot het gebruik van het handelsmerk, waarbij de houder wordt vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor intellectuele eigendomsrechten.
Elke vorm van exploitatie, inclusief elke vorm van reproductie, distributie, overdracht aan derden, openbare communicatie en transformatie, door middel van elke vorm van ondersteuning en medium, van de bovengenoemde werken, creaties en onderscheidende tekens zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van hun respectieve is verboden. krantenkoppen. Het niet naleven van dit verbod kan een overtreding vormen die strafbaar is volgens de huidige wetgeving.
Het is verboden, behalve in de gevallen uitdrukkelijk door de Eigenaar geautoriseerd om deze Website of de informatie daarin te presenteren onder frames of frames, onderscheidende tekens, handelsmerken of sociale of commerciële namen van een andere persoon, bedrijf of entiteit, inclusief uitdrukkelijk de inhoud fotografisch materiaal dat als het exclusieve eigendom van de Eigenaar wordt beschouwd.
De overtreding van een van de bovengenoemde rechten kan een schending van deze voorwaarden vormen, evenals een overtreding die strafbaar is in overeenstemming met de artikelen 270 en volgende van het Wetboek van Strafrecht.
Gebruikers die opmerkingen, meningen of opmerkingen naar de Website sturen via de elektronische postdienst of op enige andere manier, in de gevallen waarin de aard van de diensten mogelijk is, is het duidelijk dat zij de Eigenaar machtigen om te reproduceren verspreiding, openbare communicatie, transformatie en de uitoefening van elk ander recht van exploitatie, van dergelijke opmerkingen, meningen of commentaren, voor de gehele duur van de auteursrechtelijke bescherming die wettelijk is voorzien en zonder territoriale beperking. Evenzo is het duidelijk dat deze machtiging kosteloos wordt verleend.
De Eigenaar waarschuwt dat hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de opmerkingen of enige vorm van bijdrage van derden weergegeven op de site zelf of in gekoppelde derde partijen, ze geven op geen enkele manier de mening van de Eigenaar en wordt exclusief voorbehouden aan de mogelijkheid om ze te verwijderen als ze als niet correct worden beschouwd, of die handelen tegen hun eigen belangen of die van derden, volgens de criteria van de houder.
De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat de Gebruiker maakt van de Services op de Website, evenals enig materiaal dat hij zelf op deze Website opneemt, wat een inbreuk kan zijn op de rechten van intellectuele of industriële eigendom of enig ander recht van derden

13. Jurisdictie

Voor vragen over de interpretatie, toepassing en naleving van deze juridische mededeling, evenals de claims die mogelijk voortvloeien uit het gebruik, onderwerpen alle betrokken partijen zich aan de rechters en rechtbanken die overeenstemmen met hun rechtsgebied.